Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
– państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca

05 znak uproszczony kolor biale tloNIMIT 1536 x768 912x485

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Akademia Muzyki Dawnej, ul. Monte Cassino 22A/5, 70-467 Szczecin, tel/fax 91 484 20 55, www.famd.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa wraz z montażem i intonacją, współcześnie zbudowanego, koncertowego, dwumanuałowego klawesynu skrzydłowego, klasy mistrzowskiej dla Fundacji Akademia Muzyki Dawnej. instrument powinien być zbudowany tak, aby bez przeszkód mógł służyć celom dydaktycznym i koncertowym zamawiającego.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa instrumentu muzycznego: klawesyn dwumanuałowy- 1 szt. Cechy instrumentu: skala F contra do f trzykreślnego, ilość i rodzaj rejestrów: manuał I (8’ i 4’), manuał II (8’ plus rejestr lutniowy, połączenie manuałów II/I, transpozycja 415 Hz/440 Hz. Materiał instrumentu: płyta rezonansowa – świerk alpejski, korpus – drewno lipy, topoli, świerku, mechanizm – drewno gruszy, bak, grabu, skoczki drewniane, klawiatura – drewno hebanu i bukszpanu, dźwignie – drewno lipy.
II.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.31.31.00-6.
II.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.8) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 210.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1 Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki
III.1.2 Podstawa prawna: Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
III1.3 Uzasadnienie wyboru trybu: -art. 67 ust.1 pkt 1 lit. c) - dostawa dotyczy zamówienia w zakresie działalności artystycznej i może być świadczona tylko przez jednego wykonawcę. Na tej podstawie Rada Fundacji Akademia Muzyki Dawnej zdecydowała, że instrument, (klawesyn dwumanuałowy) oferowany przez firmę Rekonstrukcje i renowacje instrumentów p. Krzysztofa Kulisa doskonale spełnia wszystkie wymagania. Instrument ten charakteryzuje się znakomitym krystalicznie czystym dźwiękiem oraz zjawiskową i niepowtarzalną barwą brzmieniową. Jest to autorska kopia klawesynu muzealnego wg XVIIIw. Mistrza Pascala Taskina. Zakup tego instrumentu dla potrzeb Fundacji Akademia Muzyki Dawnej jest znakomitą inwestycją pod względem artystycznym.

III.2 INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

III.2.1 Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.famd.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Fundacja Akademia Muzyki Dawnej, ul. Monte Cassino 22A/5, 70-467 Szczecin, tel/fax 91 484 20 55
III.2.3 Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
III.2.4 Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu: Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Programu Ministra 2013, priorytet Rozwój infrastruktury kultury - Infrastruktura kultury.

2008-2023 Fundacja Akademia Muzyki Dawnej
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος